آدم فاسد، فاسد است

آدم فاسد، فاسد است؛چه متظاهر به دین باشد و چه نباشد.از این گذشته، کسی که از ترس تنبیه شدن و به اصطلاح "جزا دیدن" بدست کارگزاران و مأموران خداوند، تن به رعایت برخی موازین اخلاقی می دهد، نه دین دارد و نه اخلاق.

چون دلیل کار وی ترس از قدرت است نه
پایبندی به شرافت و اصول اخلاقی.

همین قیاس در مورد طمع رسیدن به
بهشت موعود با لذتها و نعمت هایش
 هم صادق است.

اگر این چنین است، پس هرگز نیازی ندارم با تهدید جهنم با اخلاق باشم..!

#برتراند_راسل