از این دنیا به عنوان یک کاروانسرا استفاده کنید

از این دنیا به عنوان یک کاروانسرا استفاده کنید. در آن خانه نسازید. مطمئنا باید از آن استفاده کنید، ولی مراقب باشید مورد استفاده اش قرار نگیرید. لذت واقعی را در رندگی کسانی میبرند که به هیچ چیز و هیچ کس وابسته و مالک نمیشوند. از همه چیز استفاده میکنند، اما مورد استفاده چیزی قرار نمیگیرند. این شیوه زندگی انسانهای باهوش و زیرک است.
مالک هر چیزی بودن بی‌ معناست. احمقانه ست. چون هر لحطه ممکن است مرگ به سراغتان بیاید و آن همیشه در راه است. در هر لحظه ممکن است به در ضربه بزند و شما ناگزیر خواهید بود که هر چیزها را همانگونه که هست باقی گذاشته و جهان را ترک کنید. اگر ایستاده باشید به شما فرصت نشستن نخواهد داد‌. و همیشه در میان کارها مجبور می شوید که از این دنیا بروید، زیرا هیچ کس نمی‌تواند چیزی را در زندگی کامل کند.

اوشو