هوش شنوا|داستان های کوتاه،پندآموز و داستان های صوتی

هوش شنوا

هوش شنوا مرجعی از داستان های کوتاه،پند آموز،کودکانه و دارای داستان های صوتی

دنبال چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟
تمامی حقوق برای سایت هوش شنوا محفوظ است،2019-2040 ©
جاذبه ذهن
جاذبه ذهن
مطالعه:یک دقیقه

🌸 داروي تو در خودت هست، اما آگاه نیستي و درد تو نیز از خودت است، اما نميبیني و تو كتاب الهي هستي كه با حروف و كلمات آن، تمام پنهانها آشكار ميشود. حضرت علي (ع) 

  

🌸 به هر چيزي كه ميانديشيد، پس از مدتي شاهد جذب خودش يا چيزي كه با آن ارتباط دارد، خواهيد بود. 


🔴 آیا تاكنون پيش نيامده كه به یاد دوستي قدیمي افتاده باشيد و پس از مدتي او را در جایي ببينيد؟ یا مدتي به چيزي اندیشيده باشيد و یك نفر - بدون  

اطلاع - آن را به شما هدیه كند؟! 


🌺 اكثر مردم این وقایع یا حوادث مشابه را به حساب شانس و تصادف و یا تقدیر ميگذارند، اما از حقيقت نامرئي آن بياطالعند و نميدانند كه بر زندگي انسان تماماً قانون حاكم است، نه تصادف. 


✅ حكيم سبزواري ميگوید: 

در جهان هستي هيچ چيز اتفاقي نيست، زیرا هر پدیده داراي عللي است  

كه با آنها وجودش حتمي شده است و فرد نادان آن را تصافي ميداند! 

اگر تاكنون افكار منفي داشتهاید، نترسيد، فقط كافي است كه افكارتان را  

مثبت كنيد و بدانيد كه یك فكر مثبت صدها بار قويتر از افكار منفي است. 


❇️ ذهن انسان مانند آهنرباست و به هر چيزي كه فكر كند، همان را جذب ميكند،  

حتي اگر خوشش نيايد 


#معجزه_ذهنارسال شده در:
2020-05-17اطلاعات
ادمین: یه عاشق قصه یه دیونه نویسندگی و غرق در نوشتار و نوشتار
b3a28c53