همه چیز زمانیکه نیاز باشه اتفاق میفته

همه چیز زمانیکه نیاز باشه اتفاق میفته، برای فرصت های فوق العاده صبر نکن، فرصتهای معمولی ‌رو بدست بیار و ازشون فرصتهای عالی بساز.

Everything happens when it needs

 to happen, but don't wait for extraordinary opportunities, seize common occasions and make them great.


#تلنگر_امروز