در کشورمان نوعی شست و شوی مغزی وجود داشته و دارد

در کشورمان نوعی شست و شوی مغزی وجود داشته و دارد. می دانی چگونه مردم را شست و شوی مغزی می دهند؟


یک چیز را بارها و بارها تکرار می کنند. کاری که مدام در این کشور انجام می دهیم: تملک خوب است، پول خوب است، اثاث بیشتر خوب است، تجارت بیشتر خوب است، بیشتر خوب است، بیشتر خوب است ... 


مدام تکرارش می کنیم و اجازه می دهیم برای مان تکرار شود، بارها و بارها، تا اینکه دیگر هیچ کس به خودش زحمت نمی دهد حتی به چیز دیگری فکر کند! در چنین شرایطی، انسان متعادل و طبیعی هم سرگیجه می گیرد و نمی تواند دید درستی داشته باشد که واقعا چه چیز مهم است ...


? سه شنبه ها با موری

✍? #میچ_آلبوم