جامعه فقط شامل آقایان نمی‌شود

?جامعه فقط شامل آقایان نمی‌شود، جامعه را زن و مرد تشکیل می‌دهد. کدام جامعه است که تمام اعضایش فقط مرد بوده‌اند و پیشرفت کرده‌؟

کدام جامعه است که با محدود کردن زن به موفقیت رسیده؟

جامعه‌ای که زن را محدود کند، شادابی، نشاط، احساس، علم و... را محدود کرده و نتیجه‌اش افسردگی و غم اندوه زنانست و جامعه‌ای که زنانش افسرده باشد، فرزندانی افسرده به آینده معرفی می‌کنند و جامعه افسرده چیزی جز فساد و بدبختی و گیجی ندارد.

نسلی که مانع کتاب خواندن زن شود، کمک کرده که جامعه‌شان عقب‌مانده، افسرده، بی‌دانش و پرفساد شود.